Sat, Sep 23rd, 2023
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Quyền công dân

 • ADA

  Kế hoạch chương trình ADA

   

  Decorative image of ADA symbols

  Policy Statement

  Quận Tompkins cam kết phục vụ bình đẳng tất cả mọi người trong tất cả các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động của Quận và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật hoặc bất kỳ tình trạng nào khác được pháp luật bảo vệ. Mục đích của Kế hoạch chương trình ADA của Quận là đặt ra các quy trình của Quận Tompkins để đảm bảo rằng tất cả các chương trình, dịch vụ và hoạt động do Quận cung cấp đều đem đến khả năng tiếp cận hợp lý cho các cá nhân bị khuyết tật, theo yêu cầu của Tiêu đề II trong Đạo luật người Mỹ khuyết tật (ADA).

  ADA Coordinator

  Viên chức phụ trách tuân thủ của Quận có quyền giám sát điều hành Chương trình tuân thủ của Quận, bao gồm cả Kế hoạch ADA của Quận.

  Complaint Procedures

  Nếu bạn cho rằng bạn đã bị loại bỏ, bị từ chối hưởng các phúc lợi hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động nào do Quận Tompkins quản lý, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra sự việc. Tìm hiểu thêm về Cách nộp đơn khiếu nại.

  Program Accessibility

  Tompkins County will make all reasonable modifications to policies and programs to ensure that people with disabilities have an equal opportunity to enjoy all of its programs, services, and activities. When making modifications or accommodations, Tompkins County will strive to use methods that result in the most integrated setting, whenever possible. The ADA does not require Tompkins County to take any action that would fundamentally alter the nature of its programs or services, or impose an undue financial or administrative burden.

  ADA Transition Plan

  Tompkins County will ensure physical accessibility by creating and maintaining an ADA Transition Plan. The Plan will identify:

  • Physical barriers in County Government facilities that limit access to programs, activities, or services;
  • Methods to remove barriers limiting accessibility;
  • A schedule for remediation steps; and
  • Một quan chức chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch.

  Tìm hiểu thêm về Kế hoạch chuyển đổi ADA của Quận Tompkins…

  Effective Communication

  Quận Tompkins nỗ lực duy trì liên lạc hiệu quả với tất cả khách hàng, người tham gia chương trình và người dân nói chung, bất kể tình trạng khuyết tật. Đối với các cuộc trò chuyện qua điện thoại, nhân viên Quận Tompkins sẽ sử dụng dịch vụ Chuyển tiếp New York, một dịch vụ điện thoại miễn phí do Tiểu bang New York cung cấp để kết nối các cuộc gọi giữa người gọi thoại và người điếc, khiếm thính, mù điếc hoặc khuyết tật nói. Đối với các tương tác trực tiếp, Quận Tompkins có ký hợp đồng với nhà cung cấp bên thứ ba để đặt lịch thông dịch viên Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) khi cần. Quận cũng có thể cung cấp tài liệu bằng văn bản ở định dạng thay thế (ví dụ: chữ nổi hoặc chữ in lớn) khi có yêu cầu.

  Trợ năng trang web

  Trang web của Quận Tompkins là nguồn tài nguyên quan trọng cho phép truy cập các dịch vụ, chương trình và hoạt động của Quận. Do đó, Quận Tompkins nỗ lực để đảm bảo rằng trang web của mình tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế có thể truy cập để người khuyết tật có quyền truy cập bình đẳng. Đọc thêm về Khả năng truy cập trang web của Quận.

  Service Animals

  Tompkins County allows service animals (as defined by ADA) to accompany people with disabilities in all areas of County facilities where the public is normally allowed to go. Services animals are not required to wear a special vest or have documentation, but they must be leashed (unless the person’s disability prevents them from using such a device). Tompkins County can ask for a service animal to be removed if the animal is out of the handler’s control.

  911

  Trung tâm liên lạc 9-1-1 của Quận Tompkins, thông qua Sở Ứng phó Khẩn cấp Quận Tompkins, có thể trực tiếp xử lý bất kỳ cuộc gọi 9-1-1 hoặc cuộc gọi không khẩn cấp nào nhận được qua Máy chữ điện báo hoặc Thiết bị điện thoại dành cho người điếc (TTY/TDD) từ một người bị khiếm ngôn, khiếm thính hoặc khiếm thị. Điều phối viên dịch vụ khẩn cấp được đào tạo trong vòng ba tuần đầu tiên sau khi được thuê tuyển về cách sử dụng thiết bị TTY/TDD, và sau đó được kiểm tra hai lần mỗi năm dưới dạng viết. Thiết bị của Trung tâm 9-1-1 được kiểm tra hàng tháng tuân theo ADA. Điều phối viên dịch vụ khẩn cấp cũng có thể xử lý bất kỳ cuộc gọi nào được thực hiện qua đường dây 7-1-1, Dịch vụ chuyển tiếp New York.

  Emergency Management

  Quận Tompkins nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng người khuyết tật có thể tiếp cận các cơ sở và chương trình khẩn cấp của mình. Sở Ứng phó Khẩn cấp của Quận chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tất cả các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp của Quận bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giáo dục công cộng, đào tạo, tập trận và diễn tập. Trong thời gian xảy ra thảm họa, Sở Ứng phó Khẩn cấp phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương và khu vực để cung cấp thông tin cũng như dịch vụ cho tất cả cư dân Quận, kể cả những người khuyết tật. Ngoài ra, Quận đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm về Người khuyết tật trong Thảm họa, một tiểu ban của Ủy ban Kế hoạch Khẩn cấp của Quận, để giải quyết nhu cầu của người khuyết tật trong việc lập kế hoạch và quản lý trường hợp khẩn cấp.

  Nguồn Tham Khảo Thêm  

  ADA Technical Assistance
  Northeast ADA Center
  ADA Toolkit for State and Local Governments
  Service Animals

   


  Để biết thêm thông tin về Chương trình Quyển VI của quận Tompkins hoặc

  Chương trình tuân thủ của quận Tompkins vui lòng liên hệ:

  Bà Lisa Holmes, Phó quản trị quận hoặc bà Jessi Spudis, Điều phối viên Chương trình tuân thủ/
  Phòng Quản lý Quận 125 East Court Street, 3rd Floor
  Ithaca, NY 14850
  (607) 274-5551

  ctyadmin@tompkins-co.org

 • Tiêu đề VI

  Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền công dân năm 1964

  Thông báo công khai   

  (Tiếng Anh)     (Tiếng Tây Ban Nha)     (Tiếng Trung)
  Theo Quyển VI của Đạo luật Dân quyền của 1964, bất kỳ người nào cho rằng họ đã bị tổn hại bởi những hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp về chủng tộc, màu da hoặc quốc gia gốc đều có quyền nộp đơn khiếu nại chính thức cho quận. Những khiếu nại như vậy phải được viết bằng văn bản và nộp cho nhân viên tuân thủ của quận trong vòng 180 ngày sau ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc.

  Ngoài các nghĩa vụ theo Quyển VI, quận Tompkins cam kết phục vụ bình đẳng cho tất cả mọi người trong tất cả các chương trình hoặc dịch vụ của quận, không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, nhận dạng và biểu hiện giới tính, xu hướng tình dục, tôn giáo, tuổi tác, quốc gia gốc, người nước ngoài, tình trạng khuyết tật, bệnh lý, tình trạng quân nhân, tình trạng gia đình, tình trạng phạm tội hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật bảo vệ.

  Bạn có thể lấy các mẫu đơn khiếu nại về phân biệt đối xử theo Quyển VI trực tuyến (bên dưới) hoặc từ

  Department of County Administration at 125 East Court Street, 3rd Floor, Ithaca, NY 14850.

  Theo Tiêu đề VI, phân biệt đối xử là gì?

  Quyển VI định nghĩa phân biệt đối xử như sau:

  Đối xử phân biệt xoay quanh ý định phân biệt đối xử của một hành vi không có thiện chí, và được định nghĩa là đối xử khác biệt với những người hoặc nhóm người có hoàn cảnh tương tự dựa trên tình trạng hoặc yếu tố được bảo vệ của họ.

  Tác động của sự phân biệt xảy ra khi một “quy trình hoặc hành động trung lập” khiến cho các dịch vụ hoặc lợi ích của các thành viên trong một nhóm được bảo vệ bị ít đi hoặc kém hơn. Tác động phân biệt xoay quanh hậu quả của một quyết định, chính sách hoặc hành động hơn là ý định phân biệt đối xử.

  Tôi có thể báo cáo hành vi phân biệt đối xử hoặc đối xử bất bình đẳng bằng cách nào?

  Nếu bạn cho rằng bạn đã bị loại bỏ, bị từ chối hưởng các phúc lợi hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động nào do quận Tompkins quản lý, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra sự việc.

  Cách nộp đơn khiếu nại


  Để biết thêm thông tin về Chương trình Quyển VI của quận Tompkins hoặc

  Chương trình tuân thủ của quận Tompkins vui lòng liên hệ:

  Bà Lisa Holmes, Phó quản trị quận hoặc bà Jessi Spudis, Điều phối viên Chương trình tuân thủ/
  Phòng Quản lý Quận 125 East Court Street, 3rd Floor
  Ithaca, NY 14850
  (607) 274-5551

  ctyadmin@tompkins-co.org

 • Chương trình cho Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn (DBE)/Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn theo diện nhượng quyền tại sân bay (ACDBE) 

  Chương trình cho Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn (DBE)/Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn theo diện nhượng quyền tại sân bay (ACDBE)

   

   

  Chương trình cho Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn (DBE)

  Sân bay Quốc tế Ithaca – Tompkins có một Chương trình cho Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn (DBE) được thành lập theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải (DOT) Hoa Kỳ, CRF 49 Phần 26.   Quận Tompkins sẽ không bao giờ loại trừ bất kỳ người nào không cho tham gia, từ chối không cho bất kỳ người nào nhận phúc lợi hoặc phân biệt đối xử với bất kỳ ai liên quan đến việc trao cho và thực hiện bất kỳ hợp đồng nào được quy định trong CFR 49 Phần 26 dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia.

   

  Tài liệu đính kèm về Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn:

   

  Chương trình cho Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn theo diện nhượng quyền sân bay (ACDBE)

  Sân bay Quốc tế Ithaca – Tompkins là sân bay chính, đã nhận được tiền quỹ liên bang và đã thành lập chương trình cho Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn theo diện nhượng quyền sân bay (ACDBE) theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải (DOT) Hoa Kỳ, CFR 49 Phần 23.

  Sân bay Quốc tế Ithaca – Tompkins đã ký đảm bảo trợ cấp sân bay rằng sân bay sẽ tuân thủ CFR 49 Phần 23.

   

  Tệp đính kèm ACDBE

   

  Quan tâm đến việc trở thành Công ty DBE/ACDBE được chứng nhận

  DBE là mối quan tâm của doanh nghiệp nhỏ kinh doanh vì lợi nhuận, nơi các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội sở hữu ít nhất 51% quyền lợi và kiểm soát hoạt động quản lý cũng như hoạt động kinh doanh hàng ngày.

   

  Những cá nhân khó khăn bao gồm những người là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp và người da đen (không phải là người gốc Tây Ban Nha); người gốc Tây Ban Nha (người Mexico, Puerto Rico, Cuba, Trung hoặc Nam Mỹ hoặc người thuộc văn hóa hoặc có nguồn gốc Tây Ban Nha khác, bất kể chủng tộc); người Mỹ gốc Á; người Mỹ da đỏ hoặc thổ dân Alaska.

   

  Để được coi là người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, một cá nhân phải có giá trị tài sản ròng cá nhân không vượt quá 1,32 triệu đô la. Để được coi là một doanh nghiệp nhỏ, một công ty phải đáp ứng các tiêu chí quy mô SBA VÀ có tổng doanh thu trung bình hàng năm không vượt quá 23,98 triệu đô la. Giới hạn quy mô cho chương trình cho DBE theo diện nhượng quyền sân bay cao hơn.

   

  Để biết thêm thông tin về việc trở thành một Công ty DBE/ACDBE được chứng nhận, vui lòng truy cập:  NYSUCP (newnycontracts.com)