Sat, Sep 23rd, 2023
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ

ဖဲ  Ithaca Tompkins International Airport န့ၣ်, ပမ့ၢ်ပှၤလၢအသးဂ့ၤရ့တံၤသကိးသ့ဒီးမုာ်ပၢၤ၀ဲဒၣ်ဒီးကဲကဘီယူၤပျီဖးဒိၣ်တဖၣ်အလီၢ်တၢ်ဃုထၢအဂၤတခါလီၤ. ပကွၢ်လၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအချ့ဒီးတၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်အကျိၤဖုၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ. တၢ်အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အကါဒိၣ်တနီၤလၢနကြၢးသ့ၣ်ညါဖဲနဟးထီၣ်လၢ Ithaca အခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လိၣ်ဘၣ်နၤလၢနကဟဲတုၤဆူကဘီယူၤပျီt 90 မံးနံး တချုးတၢ်ကဟးထီၣ်အတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဆဲးလီၤမံၤဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်မၤကွၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်,လၢအစှၤ၀ဲဒၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်ဖဲမ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤဒီးကဘီယူၤလၢအဒိၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

TSA တၢ်ဆဲးလီၤဆိမံၤ

ဖဲ ITH တမ့ၢ်၀ဲဒၣ်TSA ကဘီယူၤပျီတၢ်ဆဲးလီၤဆိမံၤအတၢ်မၤစၢၤအလၢအပှဲၤ သနာ်က့, TSA ပှၤလဲၤက့ၤတၢ်ဖိလၢအဆဲးလီၤဆိမံၤလၢအဟးထီၣ်လၢ ITH ကသးမုာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်တနီၤလၢအအိၣ်ဖဲ ITH န့ၣ်လီၤ.နဒိးဃာ်နခီၣ်ဖံးသ့ဒ်န့ၣ်အသိးကၤဆ့ကၤကၠဲးကဲးလၢအဖှံလၢနလိၤသ့လီၤ.

ပီးလီလၢတၢ်တြီဃာ်အီၤတဖၣ်

ပှၤလဲၤက့ၤတၢ်အါဒံအါဂၤတသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်ပီးလီလၢတၢ်တြီဃာ်အီၤလၢတၢ်ကစိာ်ဃုာ်အီၤလၢကဘီယူၤတဘ့ၣ်အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.နကအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးခွဲးယာ်တခါလၢကဘီယူၤကရၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအစီၤနီၤခိၣ်လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်မ့ၢ်ပီးလီမနုၤတဖၣ်တၢ်တြီဃာ်အီၤလၢထၢၣ်စိာ်စုအပူၤန့ၣ်လီၤ.ဖဲပီးလီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်မ့ၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအကတီၢ်န့ၣ်,တၢ်ကမၢနထၢနုာ်လီၤဆူနထၢၣ်လၢနကအးလီၤအီၤတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.တဘျီဖဲထၢၣ်အံၤတၢ်မ့ၢ်အးလီၤကွံာ်အီၤလံန့ၣ်နလဲၤထုးထီၣ်က့ၤတၢ်လၢအပူၤတသ့လၢၤဘၣ်.လၢစရီလၢအချုးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်တြီအီၤလၢတၢ်ကစိာ်ဃုာ်အီၤအလၢအပှဲၤတခါအဂီၢ်၀ံသးစူၤဆီၣ်လီၤလၢလီပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢအအိၣ်လၢကဘျံးပၤတခါအံၤအဖီလာ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပီးလီလၢတဖိးသဲစး,လၢအတဒ်သိးဒီးပီးလီလၢတၢ်တြီဃာ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကဟံးန့ၢ်ကွံာ်အီၤဒီးပှၤလဲၤတၢ်ဖိန့ၣ်ကဘၣ်တၢ်ဖီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်အိၣ်သးဖဲနမ့ၢ်တုၤလၢတၢ်သမံသမိးကွၢ်တၢ်အလီၢ်ဒီးတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ပီးလီလၢတၢ်တြီဃာ်အီၤတခါအခါ,နကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်နၤဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ကပာ်လီၤအီၤလၢနသိလ့ၣ်အပူၤ,ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒံးအခါန့ၣ်လီၤ.နကလဲၤဟံးန့ၢ်နထၢၣ်လၢနအးလီၤအီၤလၢတၢ်ကထၢနုာ်လီၤတၢ်လၢအပူၤန့ၣ်တသ့လၢၤဘၣ်. နသိလ့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ်န့ၣ်,နပှ့ၤန့ၢ်လံာ်ပရၢအထၢၣ်ဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်အလဲလၢကဘီယူၤပျီအကျးလၢတၢ်ကဆှၢန့ၢ်က့ၤနသးဒီးပီးလီအံၤအဂီၢ်န့ၣ်သ့လီၤ.ကဘီယူၤပျီအံၤအိၣ်ထဲဒၣ်လၢပီးလီလၢအဆံးတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.နကဘၣ်တၢ်မၢနစူးကွံာ်တၢ်လၢတၢ်တြီအီၤတဖၣ်ပှဲၤတၢ်မုာ်သးမၤကလီလၢတၢ်ဆှၢကဒါလၢလံာ်ပရၢတၢးတသ့ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်တပျဲကွံာ်ဘၣ်တခီ,တၢ်တပျဲနထီၣ်ကဘီယူၤဘၣ်.

တၢ်ပာ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်

ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်တြီ ၀ဲဒၣ်သိလ့ၣ်လၢပှၤကညီတအိၣ်လၢအပူၤတဖၣ်ကအိၣ်ပတုာ်လၢကျဲအကနူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.  နအိၣ်ပတုာ်လၢကျဲကနူၤလၢတၢ်ကဟဲပာ်လီၤမ့တမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ပှၤလဲၤက့ၤတၢ်တဖၣ်သ့သနာ်က့နပာ်တ့ၢ်နသိလ့ၣ်လၢတစဲးကီးဖိဒၣ်လဲာ်န့ၣ်တသ့ဘၣ်.တၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤပှၤလဲၤတၢ်  အတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤလၢတလိၣ်အပှ့ၤဘၣ်,အဃိ၀ံသးစူၤသံကွၢ်ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတမံၤလၢ်လၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

ပသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်အံၤတဘျီတခီၣ်န့ၣ်တလဲၤအသးညီညီဘှါဘှါအဃိ,ပဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤ လၢအခီၣ်ထံးသၢဆံမံးနံးအဂီၢ်လၢကမျၢၢ်တၢ်ပာ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်အပူၤ,ထဲဒၣ်ခီၣ်ခါစှၤကိာ်ခါအတၢ်ယံၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်န့ၣ်အမဲာ်ညါ,ပဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးလ့ၣ်တီၣ်တၢ်ဘိၣ်တၢ်စၢၤတဖၣ်,ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်တလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤ, ဒီးကကျဲးစၢးပၢၤဃာ်လ့ၣ်တဖၣ်အံၤအနီၢ်ဂံၢ်လၢကမျၢၢ်တၢ်ပာ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်,လၢကျဲနုာ်လီၤအမဲာ်ညါ,ဒီးတၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်က့ၤထၢၣ်တၢ်ဘိၣ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Click here for Parking Rates

တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်

မ့ၢ်လၢတၢ်လီၢ်အံၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ညီညီဖိအဃိ,ပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်ဃ့ကညးအီၤလၢအသုတဒိတၢ်ဂီၤမူမ့တမ့ၢ်ဒိတၢ်ဂီၤလၢတၢ်လီၢ်ဖဲတၢ်သမံသမိးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကဘီယူၤပျီတဖၣ်အတၢ်ကွၢ်စိ လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလၢအပှဲၤလၢပှၤသူကဘီယူၤပျီခဲလၢာ်အဂီၢ်ဖဲမၤလီၤတံၢ်တၢ်တမုာ်တလၤကဲထီၣ်အသးအစှၤကတၢၢ်ဒီးမၤအါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤသူတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်, လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် တၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢအပှာ်ယဲၤသန့ (Transportation Security Administration Website)တက့ၢ်.