Sun, Oct 1st, 2023
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

ပှၤလဲၤက့ၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

Whether you’re a frequent flyer or a first-time visitor to the airport, this information page has everything you need to know to make your travel experience as smooth and stress-free as possible. So, sit back, relax, and let us guide you through the ins and outs of the Ithaca Tompkins International Airport.

 • Why Fly ITH?

  1. Convenience: Ithaca Tompkins International Airport (ITH) offers a convenient alternative to larger airports. Located just minutes from downtown Ithaca, our airport ensures minimal travel time, making your journey quick and hassle-free. Skip the long lines and congested terminals, and enjoy a smoother travel experience.
  2. Easy Access: ITH is easily accessible from various parts of the region, with well-connected roadways and public transportation options. Whether you’re traveling from Ithaca or the surrounding communities, reaching the airport is simple and stress-free.
  3. Shorter Wait Times: At ITH, you can expect shorter wait times compared to larger airports. Our efficient security procedures and streamlined processes help you get through check-in and security screenings swiftly, allowing you to spend more time enjoying your trip and less time waiting.
  4. Personalized Service: We take pride in providing personalized service to our passengers. From friendly staff members to attentive customer care, we strive to make your journey as comfortable and enjoyable as possible. Our smaller size allows us to focus on individual needs and deliver a more personalized travel experience.
  5. Reduced Stress: Flying from ITH means less stress. With shorter lines, easier navigation, and a relaxed atmosphere, you can start your trip on a positive note. Our airport facilities are designed to provide a calm and comfortable environment, ensuring a stress-free travel experience from start to finish.
  6. Community Support: By choosing to fly ITH, you support the local community and contribute to the region’s economic growth. ITH serves as a vital transportation link for businesses, residents, and visitors alike, playing a significant role in the development and prosperity of our community.

  Fly ITH for a seamless and enjoyable travel experience. We are committed to providing exceptional service, convenient connections, and a stress-free journey. Start your next adventure from Ithaca Tompkins International Airport (ITH) and discover the difference it makes.

 • ကဘီယူၤကရၢတဖၣ်

  Ithaca Tompkins International Airport is proud to serve as a hub for several major airlines, connecting you to destinations around the world. We offer a convenient and hassle-free travel experience, with a range of airlines that cater to both domestic and international travel.

   


  Delta-2014

  Delta Reservations: 1-800-221-1212
  Baggage Service: 1-800-325-8224
  Book a flight here.

  Delta Airlines offers direct daily service from Ithaca Tompkins International Airport (ITH) to New York City (JFK).  Delta Air Lines serves more than 160 million customers each year. With its unsurpassed global network, Delta and the Delta Connection® carriers offer service to more than 340 destinations in nearly 60 countries on six continents.

  Delta’s marketing alliances allow customers to earn and redeem SkyMiles on flights offered by SkyTeam and other partners.  With approximately 14,500 daily flights to over 900 destinations in 173 countries, the SkyTeam network offers you more destinations and more connections from the best hubs in the world 

   


  united

  United Reservations: 1-800-864-8331
  Arrivals & Departures: 1-800-824-6200
  Baggage Service: 1-800-335-2247
  Book a flight here.

  United offers non-stop service from Ithaca Tompkins International Airport (ITH) to their hub at Newark Liberty International Airport (EWR). United is the world’s most comprehensive global route network, including world-class international gateways to Asia and Australia, Europe, Latin America, Africa and the Middle East with non-stop or one-stop service from virtually anywhere in the United States.

   


   

  Private Jet Charter: 1-800-876-1551
  Get a quote here.

  Taughannock Aviation offers the ultimate in luxury and convenience experience with Private Jet Charters. Whether you’re traveling for business or pleasure, Taughannock Aviation offers an unrivaled level of comfort and personalized attention. Their meticulously maintained fleet provides a world-class experience tailored to your specific needs. With a team of professionals dedicated to ensuring seamless travel arrangements, including customized itineraries and gourmet catering, Taughannock Aviation guarantees a stress-free journey. Embark on a new level of luxury travel and redefine your flying experience with Taughannock Aviation Private Jet Charter.

 • တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ

  ဖဲ  Ithaca Tompkins International Airport န့ၣ်, ပမ့ၢ်ပှၤလၢအသးဂ့ၤရ့တံၤသကိးသ့ဒီးမုာ်ပၢၤ၀ဲဒၣ်ဒီးကဲကဘီယူၤပျီဖးဒိၣ်တဖၣ်အလီၢ်တၢ်ဃုထၢအဂၤတခါလီၤ. ပကွၢ်လၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအချ့ဒီးတၢ်အိၣ်ခိးဘၣ်အကျိၤဖုၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ. တၢ်အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အကါဒိၣ်တနီၤလၢနကြၢးသ့ၣ်ညါဖဲနဟးထီၣ်လၢ Ithaca အခါန့ၣ်လီၤ.

  တၢ်လိၣ်ဘၣ်နၤလၢနကဟဲတုၤဆူကဘီယူၤပျီt 90 မံးနံး တချုးတၢ်ကဟးထီၣ်အတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဆဲးလီၤမံၤဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်မၤကွၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်,လၢအစှၤ၀ဲဒၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်ဖဲမ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤဒီးကဘီယူၤလၢအဒိၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

  TSA တၢ်ဆဲးလီၤဆိမံၤ

  ဖဲ ITH တမ့ၢ်၀ဲဒၣ်TSA ကဘီယူၤပျီတၢ်ဆဲးလီၤဆိမံၤအတၢ်မၤစၢၤအလၢအပှဲၤ သနာ်က့, TSA ပှၤလဲၤက့ၤတၢ်ဖိလၢအဆဲးလီၤဆိမံၤလၢအဟးထီၣ်လၢ ITH ကသးမုာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်တနီၤလၢအအိၣ်ဖဲ ITH န့ၣ်လီၤ.နဒိးဃာ်နခီၣ်ဖံးသ့ဒ်န့ၣ်အသိးကၤဆ့ကၤကၠဲးကဲးလၢအဖှံလၢနလိၤသ့လီၤ.

  ပီးလီလၢတၢ်တြီဃာ်အီၤတဖၣ်

  ပှၤလဲၤက့ၤတၢ်အါဒံအါဂၤတသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်ပီးလီလၢတၢ်တြီဃာ်အီၤလၢတၢ်ကစိာ်ဃုာ်အီၤလၢကဘီယူၤတဘ့ၣ်အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.နကအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးခွဲးယာ်တခါလၢကဘီယူၤကရၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအစီၤနီၤခိၣ်လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်မ့ၢ်ပီးလီမနုၤတဖၣ်တၢ်တြီဃာ်အီၤလၢထၢၣ်စိာ်စုအပူၤန့ၣ်လီၤ.ဖဲပီးလီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်မ့ၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအကတီၢ်န့ၣ်,တၢ်ကမၢနထၢနုာ်လီၤဆူနထၢၣ်လၢနကအးလီၤအီၤတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.တဘျီဖဲထၢၣ်အံၤတၢ်မ့ၢ်အးလီၤကွံာ်အီၤလံန့ၣ်နလဲၤထုးထီၣ်က့ၤတၢ်လၢအပူၤတသ့လၢၤဘၣ်.လၢစရီလၢအချုးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်တြီအီၤလၢတၢ်ကစိာ်ဃုာ်အီၤအလၢအပှဲၤတခါအဂီၢ်၀ံသးစူၤဆီၣ်လီၤလၢလီပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢအအိၣ်လၢကဘျံးပၤတခါအံၤအဖီလာ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပီးလီလၢတဖိးသဲစး,လၢအတဒ်သိးဒီးပီးလီလၢတၢ်တြီဃာ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကဟံးန့ၢ်ကွံာ်အီၤဒီးပှၤလဲၤတၢ်ဖိန့ၣ်ကဘၣ်တၢ်ဖီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

  လၢတၢ်အိၣ်သးဖဲနမ့ၢ်တုၤလၢတၢ်သမံသမိးကွၢ်တၢ်အလီၢ်ဒီးတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ပီးလီလၢတၢ်တြီဃာ်အီၤတခါအခါ,နကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်နၤဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ကပာ်လီၤအီၤလၢနသိလ့ၣ်အပူၤ,ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒံးအခါန့ၣ်လီၤ.နကလဲၤဟံးန့ၢ်နထၢၣ်လၢနအးလီၤအီၤလၢတၢ်ကထၢနုာ်လီၤတၢ်လၢအပူၤန့ၣ်တသ့လၢၤဘၣ်. နသိလ့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ်န့ၣ်,နပှ့ၤန့ၢ်လံာ်ပရၢအထၢၣ်ဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်အလဲလၢကဘီယူၤပျီအကျးလၢတၢ်ကဆှၢန့ၢ်က့ၤနသးဒီးပီးလီအံၤအဂီၢ်န့ၣ်သ့လီၤ.ကဘီယူၤပျီအံၤအိၣ်ထဲဒၣ်လၢပီးလီလၢအဆံးတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.နကဘၣ်တၢ်မၢနစူးကွံာ်တၢ်လၢတၢ်တြီအီၤတဖၣ်ပှဲၤတၢ်မုာ်သးမၤကလီလၢတၢ်ဆှၢကဒါလၢလံာ်ပရၢတၢးတသ့ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်တပျဲကွံာ်ဘၣ်တခီ,တၢ်တပျဲနထီၣ်ကဘီယူၤဘၣ်.

  တၢ်ပာ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်

  ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်တြီ ၀ဲဒၣ်သိလ့ၣ်လၢပှၤကညီတအိၣ်လၢအပူၤတဖၣ်ကအိၣ်ပတုာ်လၢကျဲအကနူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.  နအိၣ်ပတုာ်လၢကျဲကနူၤလၢတၢ်ကဟဲပာ်လီၤမ့တမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ပှၤလဲၤက့ၤတၢ်တဖၣ်သ့သနာ်က့နပာ်တ့ၢ်နသိလ့ၣ်လၢတစဲးကီးဖိဒၣ်လဲာ်န့ၣ်တသ့ဘၣ်.တၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤပှၤလဲၤတၢ်  အတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤလၢတလိၣ်အပှ့ၤဘၣ်,အဃိ၀ံသးစူၤသံကွၢ်ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတမံၤလၢ်လၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

  ပသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်အံၤတဘျီတခီၣ်န့ၣ်တလဲၤအသးညီညီဘှါဘှါအဃိ,ပဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤ လၢအခီၣ်ထံးသၢဆံမံးနံးအဂီၢ်လၢကမျၢၢ်တၢ်ပာ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်အပူၤ,ထဲဒၣ်ခီၣ်ခါစှၤကိာ်ခါအတၢ်ယံၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်န့ၣ်အမဲာ်ညါ,ပဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးလ့ၣ်တီၣ်တၢ်ဘိၣ်တၢ်စၢၤတဖၣ်,ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်တလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤ, ဒီးကကျဲးစၢးပၢၤဃာ်လ့ၣ်တဖၣ်အံၤအနီၢ်ဂံၢ်လၢကမျၢၢ်တၢ်ပာ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်,လၢကျဲနုာ်လီၤအမဲာ်ညါ,ဒီးတၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်က့ၤထၢၣ်တၢ်ဘိၣ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

  Click here for Parking Rates

  တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်

  မ့ၢ်လၢတၢ်လီၢ်အံၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ညီညီဖိအဃိ,ပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်ဃ့ကညးအီၤလၢအသုတဒိတၢ်ဂီၤမူမ့တမ့ၢ်ဒိတၢ်ဂီၤလၢတၢ်လီၢ်ဖဲတၢ်သမံသမိးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကဘီယူၤပျီတဖၣ်အတၢ်ကွၢ်စိ လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလၢအပှဲၤလၢပှၤသူကဘီယူၤပျီခဲလၢာ်အဂီၢ်ဖဲမၤလီၤတံၢ်တၢ်တမုာ်တလၤကဲထီၣ်အသးအစှၤကတၢၢ်ဒီးမၤအါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤသူတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

  လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်, လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် တၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢအပှာ်ယဲၤသန့ (Transportation Security Administration Website)တက့ၢ်.

 • တၢ်ကွၢ်ဃုတၢ်အပှ့ၤလၢအဂ့ၤ

  ပပှၤစဲၣ်နီၤတဖၣ်နီၤဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်

  ကွၢ်ဃုဘၣ်အီၤဆိဆိတက့ၢ်

  တၢ်အလဲအပှ့ၤလၢအစှၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကဘီယူၤကိးဘ့ၣ်ဒဲးလီၤ,သနာ်က့ပှၤလၢအရဲၣ်ကျဲၤဆိပာ်တၢ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အံၤဆိဆိလီၤ.လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အလဲလၢအပှ့ၤဂ့ၤကတၢၢ်လၢနတၢ်လဲၤအဂီၢ်,သမံသမိးဘၣ်အစှၤကတၢၢ်တလါတချုးနကလဲၤတၢ်ဒီးကဘီယူၤတက့ၢ်.ဖဲနမ့ၢ်ထံၣ်န့ၢ်ကဘီယူၤအလဲလၢအပှ့ၤဂ့ၤန့ၣ်,မၤန့ၢ်အီၤတဘျီဃီတက့ၢ်,တၢ်အိၣ်သးအါလၢအပှ့ၤကထီၣ်တချုးအပှ့ၤဘၣ်လီၤကဒါန့ၣ်လီၤ.

  ကွၢ်ဃုညီနုၢ်

  တၢ်အပှ့ၤတဖၣ်ဆီတလဲအသးတလီၢ်လီၢ်လၢဒီတသီအတီၢ်ပူၤလီၤ — တၢ်ဟံးန့ၢ်ပာ်တၢ်လီၢ်အသနူအခိၣ်သ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အလဲလၢတၢ်မၤသီထီၣ်အီၤတဖၣ်လၢအလဲၤအသးတပယူာ်ဃီန့ၣ်တက့ၢ်.သမံသမိးဘၣ်တၢ်အလဲလၢအပှ့ၤဘၣ်လၢဒီတသီအတီၢ်ပူၤဒီးတုၤလီၤလၢမုၢ်ဟါလီၤတစုတက့ၢ်.တၢ်အပှ့ၤတဖၣ်ညီနုၢ်အိၣ်ဖျါအါထီၣ်ဖဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအနံၤဒီးလီၤကဒါက့ၤလၢအပှ့ၤလၢအကြၢးဖဲမုၢ်နၤခီန့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အလဲအပှ့ၤဘၣ်ကတၢၢ်အဂီၢ်,ကွၢ်ဃုအီၤဖဲတမ့ၢ်ညီနုၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.အဒိးန့ၣ်,တၢ်အပှ့ၤလၢအဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်ညီနုၢ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲမုၢ်ယူာ်အမုၢ်နၤယိာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

  သံကွၢ်ဘၣ်ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤ

  နလီၢ်က၀ီၤမ့တမ့ၢ်ခီပနံၣ်ဖးဒိၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်အခၢၣ်စးန့ၣ်ညီနုၢ်မၤန့ၢ်နၤဒီးတၢ်အလဲလၢအပှ့ၤဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်တၢ်လၢနဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢလီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်န့ၣ်သ့၀ဲဒၣ်ဒီးပှၤတဂၤလၢလီတဲစိအပူၤအံၤအုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ်လၢအတမၤဟးဂီၤခီၣ်ဖၠူထၢၣ်သန့လၢနသူအီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဂ့ၢ်၀ီအခၢၣ်စးတဖၣ်ညီနုၢ်အိၣ်ဒီးခီပနံၣ်ဖးဒိၣ်အတၢ်အၢၣ်လီၤကမၤတၢ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီးကဘီယူၤကရၢဖးဒိၣ်တဖၣ်လၢအပျဲအ၀ဲသ့ၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤလၢအဘၣ်တဖၣ်ဆူအပှၤဟဲပှ့ၤသူအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးမ့ၢ်ပှၤစဲၣ်နီၤတဖၣ်လၢအပာ်ဖှိၣ်တမှံၤအဒၢးဒီးတၢ်အလဲလၢအဂၤတဖၣ်လၢတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအဘိၣ်တခါဃီအပူၤလၢနကန့ၢ်ပာ်ကီၤဘၣ်နစ့,နတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကတီၢ်ယံာ်ယံာ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

  ကွၢ်ဃုဂံၢ်ထံးတဘျုးခါ

  လီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်တၢ်ပှ့ၤတၢ်န့ၣ်ကဲထီၣ်တၢ်လၢအဘံဘူစၢဃာ်တၢ်တခါအသိး,တၢ်လဲၤဆူဂံၢ်ထံးလၢတဒ်သိးလိာ်အသးတဖၣ်အကါဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်လီၢ်တနီၤဒ်သိးဒီး Expedia, Hotwire, Orbitz, Priceline ဒီး Travelocity အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တဘျုးနံၣ်လံလီၤ.တၢ်လီၢ်အဂၤအပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ဃုစၢၤတၢ်လၢလီပှာ်ယဲၤအလိၤလၢတၢ်အလဲလၢအပှ့ၤဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.မၤလီၤတံၢ်ထိၣ်သတြီၤတၢ်အစၢတဖၣ်ဒီးမၤကွၢ်တၢ်ဃုထၢတဘျုးမံၤတက့ၢ်.

  သုးထီထီၣ်တုၤမုၢ်ဘူၣ်အနံၤတၢ်မံတ့ၢ်ဖဲမုၢ်နၤခီ

  မုၢ်၀ဲၤအကဘီယူၤကရၢတဖၣ်အါတက့ၢ်ထီဘိအိၣ်ဒီးတၢ်အပှ့ၤလၢအဘၣ်လၢတၢ်ကလဲၤက့ၤဒီးကဘီယူၤအဂီၢ်လၢအပာ်ဃုာ်မုၢ်ဘူၣ်အနၤတၢ်မံတ့ၢ်လၢနတၢ်လဲၤတၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.မၤန့ၢ်ဆိပာ်တၢ်ဒုးနဲၣ်အီးဖရၣ်အလဲးမးဖဲမုၢ်ဘူၣ်အနၤလၢ San Francisco, အိၣ်ဆိးကဒီးအသီတနံၤလၢတၢ်ကမၤစှၤလီၤကဘီယူၤအလဲလၢအလီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

  သမံသမိးဘၣ် “ခိး(တ)နီၢ်ဂံၢ်လၢတၢ်နီၤသူသကိး” – United from Ithaca

  ကဘီယူၤကရၢတဖၣ်ညီနုၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးလၢတၢ်ကဟ့ၣ်လဲးမးလၢကဘီယူၤအလိၤလၢအယူၤဒီးကရၢအလွဲၢ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.နယူၤထီၣ်လၢ Ithaca တုၤလၢတၢ်လီၢ်လၢအကယၤကယၤလၢအအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤအလိၤဃုာ်ဒီး United Airlines အလဲးမးတခါဒီးအခီၣ်ထံးတတီၤန့ၣ်လၢ American Airlines တုၤ Philadelphia မ့တမ့ၢ် New York City န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ဟဲက့ၤကဒါဖဲနွံအခၢၣ်သး

  ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်ကဟဲက့ၤလၢနတၢ်လဲၤဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤမ့တမ့ၢ်မုၢ်ပျဲၤလၢတၢ်ကပာ်ကီၤစ့လၢတၢ်လဲၤတနီၤအဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်ဟဲက့ၤဖဲမုၢ်ဒဲးဒီးမုၢ်ဆၣ်န့ၣ်ညီနုၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အလဲလၢအအါန့ၣ်လီၤ.ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်ကလဲၤကွၢ်ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢတခါမ့တမ့ၢ်အိၣ်ဘှံးလၢပီၣ်လဲၣ်နံၤဒီးသူအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တသီလၢတၢ်လဲၤအိၣ်ကသုၣ်အဂီၢ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်ကဘီယူၤအလဲလၢအပှ့ၤဘၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

 • FAQs

 • Café

  The Legacy by ARDM Cafe is a popular dining option for passengers traveling through Ithaca Tompkins International Airport. Offering a variety of delicious options for breakfast, lunch, and dinner, The Legacy is the perfect place to grab a bite to eat before your flight. From freshly brewed coffee to made-to-order sandwiches and salads, our menu is designed to satisfy any hunger or craving. And with its comfortable seating and warm atmosphere, The Legacy is also a great place to relax and recharge before or after a long flight. Stop by during your next visit to the airport and experience the delicious flavors and welcoming ambiance of The Legacy by ARDM Cafe.

  In addition to its delicious food and inviting atmosphere, The Legacy by ARDM Cafe offers the added convenience of free parking for its guests. That’s right – whether you’re stopping by for a quick coffee or sitting down for a full meal, you can enjoy the ease and accessibility of free parking right outside the airport terminal. So next time you’re in the area and looking for a tasty meal or refreshing beverage, don’t hesitate to swing by The Legacy. We look forward to welcoming you with open arms and a full menu of mouth-watering options.

  And if you’re hosting an event or meeting at the airport, The Legacy by ARDM Cafe also offers catering options to ensure your guests are well-fed and satisfied. From sandwich platters to fruit trays and everything in between, our catering menu is designed to provide a delicious and convenient dining experience for any occasion. Contact us today to learn more about our catering options and how we can help make your event a success.

  Contact The Legacy Café

  (607) 319-0886

  catering.ardm@gmail.com

  Click here for the Menu

 • WiFi လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကလီ

  Flying can be a stressful experience, but at Ithaca Tompkins International Airport, we strive to make your travels as convenient and comfortable as possible. That’s why we’re excited to offer free Wi-Fi throughout our airport, providing you with seamless connectivity to the internet for work or leisure. ITH was one of the first airports in the country to provide terminal-wide wireless access to the Internet for its customers. The program, which has been in effect since December 2003, has been operated by Ithaca-based Clarity Connect.

  Whether you need to catch up on work emails or simply want to stream your favorite show, our Wi-Fi is available for you to use throughout the airport. And because it’s free, you don’t have to worry about extra fees or complicated sign-up processes. Simply connect to our network and start browsing!

  Our Wi-Fi is available in all areas of the airport, from the gates to the café and conference rooms. This means you can stay connected no matter where you are, whether you’re waiting for your flight or grabbing a bite to eat before takeoff.

  At Ithaca Tompkins International Airport, we’re dedicated to providing our passengers with the highest level of comfort and convenience. And with our free Wi-Fi, you can stay connected and productive during your travels. So, sit back, relax, and enjoy our seamless Wi-Fi experience at Ithaca Tompkins International Airport.

  Free wireless access is also available for users of the Conference rooms in the east wing of the terminal. We have three conference rooms at ITH, all at the disposal of our community. Each room is equipped with the latest technology to accommodate Zoom, Skype, videos, presentations, and more. For more information on our conferences rooms including rates and availability go to: https://flyithaca.com/information/conference-rooms/

 • တၢ်ဟါမၢ်ဒီးတၢ်ထံၣ်န့ၢ်

  At Ithaca Tompkins International Airport, we understand that losing something during travel can be a frustrating experience. We do our best to assist passengers in locating and retrieving lost items whenever possible.

  If you believe you may have lost something during your travels through our airport, contact tfish@tompkins-co.org. In order to process your inquiry faster, include a detailed description of the item, and a date and time when you may have lost it. They will be able to provide guidance and help connect you with any available resources.

  We understand that losing something during travel can be frustrating, and we are committed to doing what we can to assist in the process of locating lost items.

  If baggage, or specific item was lost on a flight or in a rental car, please contact the appropriate airline or rental car agency listed on our Airport Ground Transportation page.

 • တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအတၢ်လဲၤခီဖျိ

  နတၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢပကဘီယူၤပျီအပူၤန့ၣ်အကါဒိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပဂီၢ်လီၤ.၀ံသးစူၤဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဘျးဖိလၢတၢ်ကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလိၤလိၤဆူကဘီယူၤကရၢလၢနသူအီၤလၢနကလဲၤက့ၤတၢ်ဒီးအီၤမ့ၢ်ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ကဒုးသ့ၣ်ညါလိာ်ဘၣ်အသးဒီးတၢ်အီၣ်အူးစံးပတြၢၤမ့တမ့ၢ်ဃဲာ်လီၤဘှါလီၤနတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်လၢနလဲၤခီဖျိဘၣ်ဖဲနတၢ်လဲၤလၢအကဲထီၣ်တယံာ်ဒံးဘၣ်တခါအဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးလိၤလိၤဆူကဘီယူၤအကရၢတဖၣ်ဒီး DOT န့ၣ်မၤစၢၤပှၤလၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်ဒီးဃဲာ်လီၤဘှါလီၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လီၤလီၤဆီဆီမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်နခါဆူညါတၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤအတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • တၢ်ပျံၤတၢ်ဒိးကဘီယူၤ

  Fear of flying can be a serious anxiety issue affecting millions. If you have a fear of flying, talk it over with a health care professional with experience with anxiety disorders. Programs that use virtual reality to treat anxiety have in many cases, proven effective in treatment. One such program is administered by Cornell University: http://www.patss.com/hea_ser/index.html

  There are also numerous articles and programs designed to address the fear of flying. A great resource is the Anxiety Disorders Association of America, here is an article from them: “How can I overcome my fear of flying?