Sat, Sep 23rd, 2023
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

ထံဖိကီၢ်ဖိခွဲးယာ်

 • ADA

  ADA အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤ

   

  Decorative image of ADA symbols

  Policy Statement

  Tompkins County အံၤဟ့ၣ်လီၤအသးမၤတၢ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်လၢပှၤကိဒဲးလၢအအိၣ်လၢခီၣ်တံၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ,တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အပူၤခဲလၢာ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်တလီၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လီၢ်ဒူၣ်ကလုာ်,ဖံးညၣ်အလွဲၢ်,ထံကီၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ,သးနီၢ်ခိတလၢအပှဲၤတဆူၣ်တချ့မ့တမ့ၢ်တၢ်အအိၣ်သးအဂၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢတၢ်ဒီသဒၢဃာ်အီၤလၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ခီၣ်တံၢ်အ ADA အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤ အတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်တၢ်ကဆီလီၤTompkins County အတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်တဖၣ်လၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ,တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢခီၣ်တံၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ် ခဲလၢာ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤဆူနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢအအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့တဖၣ်မၤန့ၢ်သူအီၤလၢအဂ့ၢ်အခၢးဘၣ်ဘၣ်ကသ့၀ဲဒၣ်,ဒ် အမဲရကၤဖိလၢအအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့အတၢ်အသိၣ်တၢ်သီ (Americans with Disabilities Act, ADA) အခိၣ်တီII လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

  ADA Coordinator

  ခီၣ်တံၢ်တၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢအပဒိၣ် (County Compliance Officer) အိၣ်ဒီးတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အခွဲးလၢကကွၢ်ထွဲ၀ဲဒၣ် County Compliance Program, ပာ်ဃုာ် County’s ADA Plan န့ၣ်လီၤ.

  Complaint Procedures

  ဖဲနမ့ၢ်နာ်လၢ နဘၣ်တၢ်ကွၢ်ကပာ်နၤ,သမၢနၤဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်,မ့တမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်တလီၤနၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ,တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, မ့တမ့ၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအီၤခီဖျိ Tompkins County န့ၣ်, နအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တခါလၢ 180 သီဖဲတၢ်ကဲထီၣ်အသး၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး မ့ၢ်တၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တခါဒ်လဲၣ်တက့ၢ်.

  Program Accessibility

  Tompkins County will make all reasonable modifications to policies and programs to ensure that people with disabilities have an equal opportunity to enjoy all of its programs, services, and activities. When making modifications or accommodations, Tompkins County will strive to use methods that result in the most integrated setting, whenever possible. The ADA does not require Tompkins County to take any action that would fundamentally alter the nature of its programs or services, or impose an undue financial or administrative burden.

  ADA Transition Plan

  Tompkins County will ensure physical accessibility by creating and maintaining an ADA Transition Plan. The Plan will identify:

  • Physical barriers in County Government facilities that limit access to programs, activities, or services;
  • Methods to remove barriers limiting accessibility;
  • A schedule for remediation steps; and
  • မူဒါဖိးသဲစးတခါလၢတၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

  မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃး Tompkins County ADA တၢ်လဲၤခီဃီၤဆူညါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတက့ၢ်…

  Effective Communication

  Tompkins County အံၤဂဲၤလိာ်မၤတၢ်လၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢဒီးပှၤပှ့ၤသူတၢ်ခဲလၢာ်တဖၣ်,တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှၤပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်တဖၣ်,ဒီးကမျၢၢ်ထီရီၤတဖၣ်န့ၣ်တုၤလီၤတီၤလီၤဂ့ၤဂ့ၤလၢတကွၢ်အသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.လၢလီတဲစိတၢ်တဲသကိးတဖၣ်အဂီၢ်, Tompkins County အပှၤမၤတၢ်ဖိကသူ၀ဲဒၣ် New York Relay (နူယီးတၢ်သုးဃီၤဆူညါတဆီ), လီတဲစိတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခီဖျိနူယီးကီၢ်စဲၣ်လၢအဘျးန့ၢ်လီတဲစိတၢ်ကိးတဖၣ်လၢပှၤကိးတၢ်လၢအနၢ်ဟူတၢ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအနၢ်တအၢ,တၢ်နၢ်ဟူအတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်,နၢ်တအၢ,မဲာ်တထံၣ်တၢ်မ့တမ့ၢ်ပှၤလၢအစံးကတိၤတၢ်တသ့တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. လၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢတဖၣ်အဂီၢ်, Tompkins County မၤလံာ်ဃံးဃာ်ဒီးပှၤဟ့ၣ်တၢ်သၢဖုတဖုလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤန့ၢ်အမဲရကၤတၢ်ပနီၣ်အကျိာ် (American Sign Language ,ASL) အပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်ဖဲတၢ်လိၣ်ဘၣ်မ့ၢ်အိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ခီၣ်တံၢ်ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးပီးလီကွဲးပာ်အသးလၢက့ၢ်ဂီၤအဂၤတခါ(အဒိ,လံာ်လၢပှၤမဲာ်တထံၣ်တၢ်အဂီၢ်မ့တမ့ၢ်လံာ်ဖျၢၣ်အဒိၣ်တဖၣ်)ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဃ့ထီၣ်အခါန့ၣ်သ့လီၤ.

  တၢ်မၤန့ၢ်သူပှာ်ယဲၤသန့

  Tompkins County အပှာ်ယဲၤသန့န့ၣ်မ့ၢ်ဂံၢ်ထံးအကါဒိၣ်တခါလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်သူခီၣ်တံၢ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်,တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လီၤ. Tompkins County ဂဲၤလိာ်မၤတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်လၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်လၢအပှာ်ယဲၤသန့အံၤလူၤပိာ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်သ့အတၢ်မၤကဲထီၣ်က့ၢ်ဂီၤအတီၤပတီၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးပှၤလၢအအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့တဖၣ်မ့ၢ်န့ၢ်သူတၢ်တုၤသိးသိးကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးခီၣ်တံၢ်အ အပှာ်ယဲၤသန့လၢတၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်အဂီၢ် (Website Accessibility)တက့ၢ်.

  Service Animals

  Tompkins County allows service animals (as defined by ADA) to accompany people with disabilities in all areas of County facilities where the public is normally allowed to go. Services animals are not required to wear a special vest or have documentation, but they must be leashed (unless the person’s disability prevents them from using such a device). Tompkins County can ask for a service animal to be removed if the animal is out of the handler’s control.

  911

   Tompkins County 9-1-1 တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢအလီၢ်ခၢၣ်သး (Communications Center), ခီဖျိ Tompkins County ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ခီဆၢအ၀ဲၤကျိၤတဆီကမၤတၢ်လိၤလိၤဒီး 9-1-1 မ့တမ့ၢ်တၢ်ကိးလၢတမ့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤခီဖျိလီတဲစိပှၤဒိလံာ်မ့တမ့ၢ်လီတဲစိအပီးအလီလၢပှၤနၢ်တအၢ (TTY/TDD) လၢပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ,တၢ်နၢ်ဟူမ့တမ့ၢ်တၢ်ထံၣ်အတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအဒိၣ်အမုၢ်ကသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွၢ်ထွဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် (Emergency Services Dispatchers) န့ၣ်အဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိဖဲတၢ်ဒိးလဲအီၤ၀ံၤအခီၣ်ထံးသၢနွံဘၣ်ဃးတၢ်ကဘၣ်သူ TTY/TDD အပီးအလီဒ်လဲၣ်,ဒီးမ့ၢ်၀ံၤတၢ်ဒိးစဲးအ၀ဲသ့ၣ်တနံၣ်ခံဘျီလၢတၢ်ကွဲးအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ. 9-1-1 အလီၢ်ခၢၣ်သးအပီးအလီတဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤကွၢ်အီၤကိးလါဒဲးလၢအလူၤပိာ်ထွဲ ADA တၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ. Emergency Services Dispatchers န့ၣ်တူၢ်လိာ်မၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကိးတခါလၢ်လၢ်လၢအဟဲခီဖျိ 7-1-1, နူယီးတၢ်ဆှၢဃီၤဆူညါတဆီအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ (New York Relay Service) သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.

  Emergency Management

  Tompkins County မၤတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါကိးမံၤဒဲးလၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဒီးအတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိတဆူၣ်တချ့တလၢတပှဲၤတဖၣ်မၤန့ၢ်သူဘၣ်အီၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.County အ တၢ်ခီဆၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဂ့ၢ်အ၀ဲၤကျိၤ (Department of Emergency Response) န့ၣ်အမူအဒါအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢဒီးကွၢ်ထွဲကယဲၢ်မ့ၢ်ခီၣ်တံၢ်အဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအတၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ပာ်ဃုာ်,သနာ်က့တမ့ၢ်ထဲကမျၢၢ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့,တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤ,တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးတၢ်ကၠီးလိမၤကွၢ်သးတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ဖဲတၢ်တတၢၣ်တနါတခါကဲထီၣ်အကတီၢ်, တၢ်ခီဆၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအ၀ဲၤကျိၤမၤသကိးတၢ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤဒီးခိခိၣ်တၢ်လီၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤဆူခီၣ်တံၢ်လီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးဖိခဲလၢာ်အအိၣ်,ပာ်ဃုာ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.အမဲာ်ညါ, ခီၣ်တံၢ်အံၤဒုးအိၣ်ထီၣ်လံပှၤလၢအအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့လၢတၢ်တတၢၣ်တနါအပူၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကရူၢ် (People with Disabilities in Disaster Task Force), ကမံးတံာ်ဖိလၢအဘၣ်ထွဲဒီးခီၣ်တံၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤအကမံးတံာ် (County’s Emergency Planning Committee) လၢတၢ်ကဃဲာ်လီၤဘှါလီၤပှၤအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့တဖၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဖဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်ပၢဆှၢတၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

  ဂံၢ်ထံးဆူညါတဖၣ်-  

  ADA Technical Assistance
  Northeast ADA Center
  ADA Toolkit for State and Local Governments
  Service Animals

   


  လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ထွဲဒီး Tompkins County အဆၢဖိ VI တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့တမ့ၢ်

  Tompkins County တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (Tompkins County Compliance Program) ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်-

  Lisa Holmes, County ပှၤရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ် မ့တမ့ၢ်  Jessi Spudis, တၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအမူဒါခိၣ်,တၢ်လီၤပျံၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်မၤအခိၣ်
  County တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအ၀ဲၤကျိၤ
  125 East Court Street, 3 ကထြၢတကထြၢ
  Ithaca, NY 14850
  (607) 274-5551

  ctyadmin@tompkins-co.org

 • အခိၣ်တီ VI

  ထံဖိကီၢ်ဖိအခွဲးအယာ်အသဲစး 1964 အခိၣ်တီ VI (Title VI Of The Civil Rights Act Of 1964)

  ကမျၢၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ   

  (English)     (En Español)     (中文翻译)
  လၢထံဖိကီၢ်ဖိခွဲးယာ်အသဲစး 1964 အဆၢဖိ VI အဖီလာ်န့ၣ်, ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအနာ် ၀ဲဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ရ့အီၤခီဖျိတၢ်ကွၢ်တလီၤလၢအတဖိးသဲစးအတၢ်မၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢအဒူၣ်ကလုာ်,အဖံးညၣ်အလွဲၢ်,မ့တမ့ၢ်ထံကီၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ်အိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဖိးသဲစးတခါဒီး County န့ၣ်လီၤ.တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဒ်သိအံၤတခါကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကွဲးဒီးတီၣ်ထီၣ်အီၤဆူ County တၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢအပဒိၣ်လၢ 180 သီအတီၢ်ပူၤစးထီၣ်မုၢ်နံၤလၢတၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤတခါအံၤကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ.

  မူဒါလၢအအိၣ်ဒီးအီၤလၢသဲအဆၢဖိ VI အဖီလာ်အမဲာ်ညါ, Tompkins County အံၤဟ့ၣ်လီၤအသးလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢခီၣ်တံၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့တမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤခဲလၢာ်ပှဲၤတၢ်တုၤသိးထဲသိးလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်တလီၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢဒူၣ်ကလုာ်,ဖံးညၣ်အလွဲၢ်,မုၣ်ခွါက့ၢ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သး,သွံၣ်ထံၣ်တၢ်တူၢ်ဘၣ်,တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ,သးနံၣ်,ထံကီၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ,လီၤဖျီၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤ,သးနီၢ်ခိတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့,တၢ်ဆူးတၢ်ဆါတၢ်အိၣ်သး,သုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်အိၣ်သး,ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်အိၣ်သး,ပှၤမၤကမၣ်ဘၣ်သဲစးလၢညါအတၢ်အိၣ်သး,မ့တမ့ၢ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤအဂၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤခီဖျိသဲစးတၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ.

  အဆၢဖိ VI တၢ်ကွၢ်တလီၤတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်အလံာ်တကွီၢ်ဒိ (Discrimination Complaint Forms) တဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤလၢလီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ် (အိၣ်လၢလာ်)မ့တမ့ၢ်လၢ

  County တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအ၀ဲၤကျိၤ (Department of County Administration) လၢအအိၣ်ဖဲ 125 East Court Street, 3rd Floor, Ithaca, NY 14850 န့ၣ်သ့လီၤ

  လၢသဲစးအခိၣ်တီ VI အဖီလာ်တၢ်လၢတၢ်ကွၢ်တလီၤစံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

  အဆၢဖိ VI ပာ်ပနီၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤအခီပညီဒ်လၢလာ်အသိး-

  တၢ်ရ့မၤဘၣ်တၢ်လၢအလီၤဆီလၢအတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်တၢ်ကွၢ်တလီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤတၢ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤဒ်တၢ်ရ့မၤဘၣ်တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလၢအသူၣ်ထီၣ်အသးလၢပှၤတဂၤမ့တမ့ၢ်ကရူၢ်တဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်သး,တၢ်ပာ်ပနီၣ်အကလုာ်လၢတၢ်ဒီသဒၢဃာ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလီၤဆီကဲထီၣ်အသးဖဲ"တၢ်မၤအကျိၤအကွာ်မ့တမ့ၢ်အကျဲအကပူၤလၢအမ့ၢ်တၢ်တကွၢ်မဲာ်တၢ်နီတခီတခါ"ဒုးကဲထီၣ်တၢ်စှၤလီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆံးလီၤလၢတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤမ့တမ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်လၢကရၢဖိတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကရူၢ်လၢတၢ်ဒီသဒၢအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလီၤဆီန့ၣ်ပညိၣ်ကွၢ်လီၤဆူတၢ်အစၢလၢအကဟဲထီၣ်လၢတၢ်ဆၢတဲာ်,ဖီလစံၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤအကျဲကပူၤတခါအပူၤအါန့ၢ်ဒံးတၢ်ကွၢ်တလီၤထီဒါအတၢ်ပညိၣ်န့ၣ်လီၤ.

  မ့ၢ်ယပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ရ့ယၤမၤဘၣ်ယၤလၢတတုၤသိးထဲသိးန့ၣ်ကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

  ဖဲနမ့ၢ်နာ်၀ဲဒၣ်လ နဘၣ်တၢ်ကွၢ်ကပာ်နၤ,သမၢနၤဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်,မ့တမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်တလီၤနၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ,တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, မ့တမ့ၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအီၤခီဖျိ Tompkins County န့ၣ်, နအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢတၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တခါလၢ 180 သီဖဲတၢ်ကဲထီၣ်အသး၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

  မ့ၢ်တၢ်ကတီၣ်ထီၣ် တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တခါဒ်လဲၣ်


  လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ထွဲဒီး Tompkins County အဆၢဖိ VI တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့တမ့ၢ်

  Tompkins County တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (Tompkins County Compliance Program) ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်-

  Lisa Holmes, County ပှၤရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ် မ့တမ့ၢ်  Jessi Spudis, တၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအမူဒါခိၣ်,တၢ်လီၤပျံၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်မၤအခိၣ်
  County တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအ၀ဲၤကျိၤ
  125 East Court Street, 3 ကထြၢတကထြၢ
  Ithaca, NY 14850
  (607) 274-5551

  ctyadmin@tompkins-co.org

 • Disadvantaged Business Enterprise (DBE) / Airport Concessions Disadvantage Business Enterprise (ACDBE) Programs 

  Disadvantaged Business Enterprise (DBE) / Airport Concessions Disadvantage Business Enterprise (ACDBE) Programs

   

   

  Disadvantaged Business Enterprise Program (DBE)

  Ithaca – Tompkins International Airport အံၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တ့ၢ်လံ Disadvantaged Business Enterprise (DBE) အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီး U.S. Department of Transportation (DOT) အတၢ်ဘျၢ 49 CRF အကူာ် 26 န့ၣ်လီၤ.    Tompkins County အံၤတထုးကွံာ်ပှၤနီတဂၤလၢအကပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်တၢ်,သမၢပှၤတဂၤလၢအကန့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်ဒီး,မ့တမ့ၢ်ကွၢ်တလီၤထီဒါပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအဘျးစဲလိာ်အသးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဒီးတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤကမၤတၢ်တခါလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ 49 CFR အကူာ် 26 လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢဒူၣ်ကလုာ်,ဖံးညၣ်အလွဲၢ်,သွံၣ်ထံးမ့တမ့ၢ်ထံကီၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဃိန့ၣ်ဘၣ်.

   

  Disadvantaged Business Enterprise တၢ်ဘျးစဲထၢနုာ်လီၤတဖၣ်

   

  Airport Concession Disadvantaged Business Enterprise Program (ACDBE)

  Ithaca – Tompkins International Airport မ့ၢ်ကဘီယူၤပျီအခိၣ်သ့ၣ်တခါဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲဒီးမၤကဲထီၣ်ကဘီယူၤပျီတၢ်ထုးစှၤလီၤတၢ်အပှ့ၤလၢမုၢ်၀ဲၤလၢတန့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်အကရၢ (Airport Concession Disadvantaged Business Enterprise, ACDBE) အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီး U.S. Department of Transportation (DOT), 49 CFR အကူာ် 23 အတၢ်ဘျၢတဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

  Ithaca – Tompkins International Airport အံၤဆဲးလီၤဃာ်မံၤလၢကဘီယူၤပျီတၢ်အုၣ်ကီၤအစ့လၢအလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဒီး 49 CFR အကူာ် 23 န့ၣ်လီၤ.

   

  ACDBE တၢ်ဘျးစဲထၢနုာ်လီၤတဖၣ်

   

  အိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲလၢကကဲထီၣ် DBE / ACDBE အကရၢလၢအအိၣ်ဒီးပဒိၣ်တၢ်စဲပနီၣ်တခါဧါ

  DBEs န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢမုၢ်၀ဲၤအဆံးလၢအဃုနီၢ်ကစၢ်အဘျုးအတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်ဖဲနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လၢပှၤဂ့ၢ်၀ီမ့ၢ်ဂ့ၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တကပၤမ့ၢ်ဂ့ၤတန့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်တဖၣ်ပၢ၀ဲဒၣ်အစှၤကတၢၢ် 51% အထိးနါဒီးဖီၣ်ဃာ်တၢ်ပၢဆှၢဒီးကိးနံၤဒဲးမုၢ်၀ဲၤအတၢ်လဲၤတရံးအသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

   

  ပှၤလၢတန့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပာ်ဃုာ်ပှၤလၢအမ့ၢ်၀ဲဒၣ် U.S. အထံဖိကီၢ်ဖိမ့တမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးလီၤစိၤသ့လၢအဖိးသဲစးတဖၣ်ဒီးသူဖံး(တမ့ၢ်ဟံးစပဲနံးအထူအထံး), ဟံးစပဲနံးဖိတဖၣ်(ပှၤလၢအအိၣ်ဟဲလၢ မဲးကစံၣ်ကၢၣ်, ပီးတိၣ်ရံကၢၣ်, ခယူဘၢၣ်, လီၢ်ခၢၣ်သး မ့တမ့ၢ် ကလံၤစိးအမဲရကၤ, မ့တမ့ၢ် စပဲနံးအလုၢ်အလၢ်မ့တမ့ၢ်အထူအထံးလၢအဂၤ, လၢတကွၢ်အဒူၣ်ကလုာ်), အ့ရှၢၣ်အမဲရကၤဖိ,အမဲရကၤအ့ဒယၢၣ်ဖိမ့တမ့ၢ်အလးစကၣ်ထူလံၤဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

   

  လၢတၢ်ကဆိကမိၣ်အီၤဒ်ပှၤလၢအတန့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်လၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တကပၤတဂၤအဂီၢ်, ပှၤနီၢ်တဂၤအံၤကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအတၢ်ထူးတၢ်တီၤတဘၣ်အိၣ်အါန့ၢ်ဒံး $1.32 ကကွဲၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကထံၣ်အီၤဒ်မုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဆံးတခါအဂီၢ်,တၢ်ကရၢကရိကဘၣ်တုၤထီၣ်SBA အက့ၢ်အဂီၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးအိၣ်ဒီးတနံၣ်စုာ်စုာ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်အတၢ်ဒိးန့ၢ်တဘၣ်တလၢကွံာ် $23.98 ကကွဲၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အက့ၢ်အဂီၤအဒိၣ်အဆံးအတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢကဘီယူၤပျီတၢ်ထုးစှၤလီၤတၢ်အပှ့ၤ DBE အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်အပတီၢ်ထီဒိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

   

  လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ဃးတၢ်ကဲထီၣ် DBE/ACDBE အကရၢလၢအအိၣ်ဒီးပဒိၣ်တၢ်စဲပနီၣ်အဂီၢ်၀ံသးစူၤလဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်-  NYSUCP (newnycontracts.com)တက့ၢ်