Sun, Oct 1st, 2023
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

တၢ်ကွၢ်ဃုတၢ်အပှ့ၤလၢအဂ့ၤ

ပပှၤစဲၣ်နီၤတဖၣ်နီၤဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်

ကွၢ်ဃုဘၣ်အီၤဆိဆိတက့ၢ်

တၢ်အလဲအပှ့ၤလၢအစှၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကဘီယူၤကိးဘ့ၣ်ဒဲးလီၤ,သနာ်က့ပှၤလၢအရဲၣ်ကျဲၤဆိပာ်တၢ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အံၤဆိဆိလီၤ.လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အလဲလၢအပှ့ၤဂ့ၤကတၢၢ်လၢနတၢ်လဲၤအဂီၢ်,သမံသမိးဘၣ်အစှၤကတၢၢ်တလါတချုးနကလဲၤတၢ်ဒီးကဘီယူၤတက့ၢ်.ဖဲနမ့ၢ်ထံၣ်န့ၢ်ကဘီယူၤအလဲလၢအပှ့ၤဂ့ၤန့ၣ်,မၤန့ၢ်အီၤတဘျီဃီတက့ၢ်,တၢ်အိၣ်သးအါလၢအပှ့ၤကထီၣ်တချုးအပှ့ၤဘၣ်လီၤကဒါန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဃုညီနုၢ်

တၢ်အပှ့ၤတဖၣ်ဆီတလဲအသးတလီၢ်လီၢ်လၢဒီတသီအတီၢ်ပူၤလီၤ — တၢ်ဟံးန့ၢ်ပာ်တၢ်လီၢ်အသနူအခိၣ်သ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အလဲလၢတၢ်မၤသီထီၣ်အီၤတဖၣ်လၢအလဲၤအသးတပယူာ်ဃီန့ၣ်တက့ၢ်.သမံသမိးဘၣ်တၢ်အလဲလၢအပှ့ၤဘၣ်လၢဒီတသီအတီၢ်ပူၤဒီးတုၤလီၤလၢမုၢ်ဟါလီၤတစုတက့ၢ်.တၢ်အပှ့ၤတဖၣ်ညီနုၢ်အိၣ်ဖျါအါထီၣ်ဖဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအနံၤဒီးလီၤကဒါက့ၤလၢအပှ့ၤလၢအကြၢးဖဲမုၢ်နၤခီန့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အလဲအပှ့ၤဘၣ်ကတၢၢ်အဂီၢ်,ကွၢ်ဃုအီၤဖဲတမ့ၢ်ညီနုၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.အဒိးန့ၣ်,တၢ်အပှ့ၤလၢအဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်ညီနုၢ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲမုၢ်ယူာ်အမုၢ်နၤယိာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

သံကွၢ်ဘၣ်ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤ

နလီၢ်က၀ီၤမ့တမ့ၢ်ခီပနံၣ်ဖးဒိၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်အခၢၣ်စးန့ၣ်ညီနုၢ်မၤန့ၢ်နၤဒီးတၢ်အလဲလၢအပှ့ၤဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်တၢ်လၢနဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢလီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်န့ၣ်သ့၀ဲဒၣ်ဒီးပှၤတဂၤလၢလီတဲစိအပူၤအံၤအုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ်လၢအတမၤဟးဂီၤခီၣ်ဖၠူထၢၣ်သန့လၢနသူအီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဂ့ၢ်၀ီအခၢၣ်စးတဖၣ်ညီနုၢ်အိၣ်ဒီးခီပနံၣ်ဖးဒိၣ်အတၢ်အၢၣ်လီၤကမၤတၢ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီးကဘီယူၤကရၢဖးဒိၣ်တဖၣ်လၢအပျဲအ၀ဲသ့ၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤလၢအဘၣ်တဖၣ်ဆူအပှၤဟဲပှ့ၤသူအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးမ့ၢ်ပှၤစဲၣ်နီၤတဖၣ်လၢအပာ်ဖှိၣ်တမှံၤအဒၢးဒီးတၢ်အလဲလၢအဂၤတဖၣ်လၢတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအဘိၣ်တခါဃီအပူၤလၢနကန့ၢ်ပာ်ကီၤဘၣ်နစ့,နတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကတီၢ်ယံာ်ယံာ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဃုဂံၢ်ထံးတဘျုးခါ

လီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်တၢ်ပှ့ၤတၢ်န့ၣ်ကဲထီၣ်တၢ်လၢအဘံဘူစၢဃာ်တၢ်တခါအသိး,တၢ်လဲၤဆူဂံၢ်ထံးလၢတဒ်သိးလိာ်အသးတဖၣ်အကါဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်လီၢ်တနီၤဒ်သိးဒီး Expedia, Hotwire, Orbitz, Priceline ဒီး Travelocity အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တဘျုးနံၣ်လံလီၤ.တၢ်လီၢ်အဂၤအပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ဃုစၢၤတၢ်လၢလီပှာ်ယဲၤအလိၤလၢတၢ်အလဲလၢအပှ့ၤဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.မၤလီၤတံၢ်ထိၣ်သတြီၤတၢ်အစၢတဖၣ်ဒီးမၤကွၢ်တၢ်ဃုထၢတဘျုးမံၤတက့ၢ်.

သုးထီထီၣ်တုၤမုၢ်ဘူၣ်အနံၤတၢ်မံတ့ၢ်ဖဲမုၢ်နၤခီ

မုၢ်၀ဲၤအကဘီယူၤကရၢတဖၣ်အါတက့ၢ်ထီဘိအိၣ်ဒီးတၢ်အပှ့ၤလၢအဘၣ်လၢတၢ်ကလဲၤက့ၤဒီးကဘီယူၤအဂီၢ်လၢအပာ်ဃုာ်မုၢ်ဘူၣ်အနၤတၢ်မံတ့ၢ်လၢနတၢ်လဲၤတၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.မၤန့ၢ်ဆိပာ်တၢ်ဒုးနဲၣ်အီးဖရၣ်အလဲးမးဖဲမုၢ်ဘူၣ်အနၤလၢ San Francisco, အိၣ်ဆိးကဒီးအသီတနံၤလၢတၢ်ကမၤစှၤလီၤကဘီယူၤအလဲလၢအလီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

သမံသမိးဘၣ် “ခိး(တ)နီၢ်ဂံၢ်လၢတၢ်နီၤသူသကိး” – United from Ithaca

ကဘီယူၤကရၢတဖၣ်ညီနုၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးလၢတၢ်ကဟ့ၣ်လဲးမးလၢကဘီယူၤအလိၤလၢအယူၤဒီးကရၢအလွဲၢ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.နယူၤထီၣ်လၢ Ithaca တုၤလၢတၢ်လီၢ်လၢအကယၤကယၤလၢအအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤအလိၤဃုာ်ဒီး United Airlines အလဲးမးတခါဒီးအခီၣ်ထံးတတီၤန့ၣ်လၢ American Airlines တုၤ Philadelphia မ့တမ့ၢ် New York City န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟဲက့ၤကဒါဖဲနွံအခၢၣ်သး

ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်ကဟဲက့ၤလၢနတၢ်လဲၤဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤမ့တမ့ၢ်မုၢ်ပျဲၤလၢတၢ်ကပာ်ကီၤစ့လၢတၢ်လဲၤတနီၤအဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်ဟဲက့ၤဖဲမုၢ်ဒဲးဒီးမုၢ်ဆၣ်န့ၣ်ညီနုၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အလဲလၢအအါန့ၣ်လီၤ.ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်ကလဲၤကွၢ်ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢတခါမ့တမ့ၢ်အိၣ်ဘှံးလၢပီၣ်လဲၣ်နံၤဒီးသူအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တသီလၢတၢ်လဲၤအိၣ်ကသုၣ်အဂီၢ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်ကဘီယူၤအလဲလၢအပှ့ၤဘၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.